Paweł Kochanowski 15.04.2019 08:38

Protokół Nr 0002.VI.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2019 r. [

­

Protokół Nr 0002.VI.2019
z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 28 marca 2019 r.

Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym VI sesję Rady Miejskiej Złotoryi o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Waldemar Wilczyński.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przywitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę prawną Barbarę Szynkowską oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej.

AD 1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU SESJI
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad sesji:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Informacja Przewodniczącego o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji 
3. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście w 2018r.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
5.1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
5.2 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (ul. Grunwaldzka).
5.3 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (ul. Legnicka).
5.4 – w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2019 r.” 
5.5 - w sprawie zwolnienia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Legnickiej 44 z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu
5.6 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. W. Broniewskiego
5.7 – w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta
6. Wnioski i interpelacje (składane na piśmie).
7. Sprawy różne.

Tu głos zabrał Burmistrz Robert Pawłowski, który poprosił o uzupełnienie porządku obrad o następujące projekty uchwał:
5.8 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
5.9 - w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości.
5.10 – w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Uwagę do porządku obrad wniosła radca prawna Barbara Szynkowska, która zwróciła uwagę na niedopełnienie formalności związanych z przygotowaniem uchwały dot. skargi na Burmistrza. Wskazała na rozpatrywanie tego typu sprawy po raz pierwszy w tej kadencji przez nową komisję Rady, zaproponowała wyłączenie tego projektu uchwały z obrad sesji.
Przewodniczący Waldemar Wilczyński o godz. 13.40 ogłosił przerwę w obradach, poprosił Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz radcę prawną o wyjaśnienie spornych kwestii.
Obrady wznowiono o godz. 13.50.

Przewodniczący wniósł o zmianę porządku obrad polegającą na usunięciu uchwały ws. rozpatrzenia skargi na Burmistrza z porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Informacja Przewodniczącego o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji 
3. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście w 2018r.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
5.1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
5.2 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (ul. Grunwaldzka).
5.3 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (ul. Legnicka).
5.4 – w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2019 r.” 
5.5 - w sprawie zwolnienia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Legnickiej 44 z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu
5.6 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. W. Broniewskiego
5.7 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
5.8 - w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości.
5.9 – w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
6. Wnioski i interpelacje (składane na piśmie).
7. Sprawy różne.
Porządek został jednogłośnie przegłosowany przez radnych.

AD 2. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O PODPISANIU PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Przewodniczący poinformował, że podpisał protokół z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, która odbyła się w dniu 21 lutego 2019 r. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta.

AD 3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA MIĘDZY SESJAMI 
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski przestawił sprawozdania z prac między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
 
AD 4. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE W 2018 R.
Przewodniczący W. Wilczyński podsumował sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej szczegółowo omówione na Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych. Podziękował za ich pełną zaangażowania służbę na terenie miasta, poprosił o przekazanie podziękowań także dla ochotniczej straży pożarnej. 
Głos zabrał również przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Paweł Okręglicki, który powiedział, że przedłożone sprawozdania zostały wysoko ocenione przez obecnych na komisji radnych. 
Radny Józef Banaszek zwrócił uwagę na brak numeru telefonu 997, radna Agnieszka Zawiślak odpowiedziała, że sprawnie działa numer 112.
Radny Leszek Antonowicz podjął temat nie reagowania na zdarzenia przez ludzi będących ich świadkami. Dopytywał co z tzw. zatrzymaniem obywatelskim. Szczegółowych wyjaśnień udzielili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji. Zachęcali do korzystania z numeru 112 oraz Krajowej Mapy Zagrożeń.
Burmistrz R. Pawłowski podziękował za profesjonalną postawę policjantów podczas programu telewizyjnego realizowanego „na żywo” kilka dni wcześniej.

Przerwa w obradach od godz. 14.30 – do 14.40.

AD 5. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ
Rada w głosowaniach podjęła następujące uchwały:
a) 0007.VI.39.2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
b) 0007.VI.40.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (ul. Grunwaldzka)
c) 0007.VI.41.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (ul. Legnicka)
d) 0007.VI.42.2019 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2019 r.” 
e) 0007.VI.43.2019 w sprawie zwolnienia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Legnickiej 44 z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu.
Radny J. Banaszek przypomniał o gwarancji na prowadzenie dalszej działalności przez podmiot kupujący obiekt. Burmistrz obiecał dopilnować odpowiedniego zapisu w umowie.
f) 0007.VI.44.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. W. Broniewskiego
g) 0007.VI.45.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
h) 0007.VI.46.2019 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości
i) 0007.VI.47.2019 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Radny J. Banaszek dopytał o dotacje dla pozostałych kościołów, Burmistrz poinformował o uzgodnieniach z proboszczem Parafii pw. św. Jadwigi.

Protokoły głosowań stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

AD 6.  WNIOSKI I INTERPELACJE (SKŁADANE NA PIŚMIE)
Radny Grzegorz Łoś poinformował o złożeniu interpelacji dotyczącej remontu kapitalnego budynku przy ul. Piastowej 6.
Radny Paweł Okręglicki poinformował o interpelacjach dotyczących: inwentaryzacji pustostanów na terenie miasta oraz funkcjonowania cmentarza komunalnego.
Radny Eugeniusz Pożar przypomniał o wniosku ws. nadania nazwy (Bohaterów Wojska Polskiego) skwerowi na zbiegu al. Miłej i ul. Kolejowej. 

AD 7.  SPRAWY RÓŻNE
Wiceprzewodniczący Adam Bartnicki poinformował o powstaniu klubu radnych o nazwie „Niezależna Inicjatywa Samorządowa”, w skład którego wchodzą radni: Paweł Okręglicki – przewodniczący, Agnieszka Zawiślak oraz Eugeniusz Pożar.
Radny G. Łoś podniósł temat składowiska odpadów zielonych przy ul. Piastowej oraz o sprzątanie terenów w okolicy ul. Rzecznej i Grunwaldzkiej. Nastąpiła krótka dyskusja z Burmistrzem na ten temat.
Radna Barbara Listwan dopytywała o sprawę przekształcania użytkowania wieczystego na własność. Radca Barbara Szynkowska wyjaśniła te kwestię. Burmistrz zaproponował przygotowanie informacji na ten temat i umieszczenie jej na stronie internetowej miasta. 
Radna Barbara Zwierzyńska-Doskocz poprosiła o wyjaśnienie finansowania modernizacji oczyszczalni ścieków. Burmistrz wyjaśnił szeroko sposób finansowania tej inwestycji, wskazując jako źródło kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radny P. Okręglicki dopytywał, czy nie podjęcie uchwały w sprawie bonifikat przy przekształceniu nie pozbawi mieszkańców możliwości uzyskania tych bonifikat. Radczyni B. Szynkowska wyjaśniała, że opłaty są tak niewielkie, że bezcelowe jest przyjmowanie takiej uchwały.
Radny Paweł Maciejewski zapytał o lustro przy przejściu dla pieszych przy boiskach przy ul. Lubelskiej.
Radny E. Pożar zwrócił uwagę dot. prac w komisjach, Przewodniczący W. Wilczyński obiecał zdyscyplinować przewodniczących komisji.
Radny J. Banaszek zapytał kiedy należy się spodziewać zaświadczeń o przekształceniu – wyczerpująco odpowiedziała mu radczyni B. Szynkowska. Radny dopytywał także o jakich dzierżawach mówił Burmistrz w informacji międzysesyjnej. Burmistrz oraz Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta Jacek Janiak wyjaśnili, że chodzi m.in. o dzierżawy gruntów rolnych, tzw. "na poprawę zagospodarowania”, grunty pod garażami.
 
Następnie głos zabrał Burmistrz Robert Pawłowski, który nawiązał do wyemitowanego programu telewizyjnego ws. u. Łąkowej. Powiedział o zażenowaniu w związku z takim zaaranżowaniem spotkania, sytuacjach na granicy bezpieczeństwa, podsycaniu atmosfery przez dziennikarza. Wyraził swój sprzeciw przeciw takiemu przedstawianiu nieprawdy i manipulowaniu. Długo wypowiadał się w związku z programem. Powiedział również o roszczeniowości mieszkańców, którzy mimo dużych dochodów nie biorą spraw w swoje ręce, nie zmieniają swego życia, a wręcz manipulują. Przypomniał o ogromnej pracy wielu osób zmierzającej do wyciągnięcia rodzin z problemów. Zwrócił się także do radnych, do których ma żal o wypowiedzi przed kamerami. Zaapelował o rozmowy na ten temat. 
Radca B. Szynkowska powiedziała o audycji emitowanej przez Radio Wrocław, która było dużo bardziej wyważona i obiektywna niż rzeczony program telewizyjny.
Radny J. Banaszek powiedział o nagrywanym dnia poprzedniego innym programie o Złotoryi, którego realizatorzy także krytycznie ocenili pracę dziennikarską przy realizacji programu TVN.
Radny P. Okręglicki zaproponował podjęcie działań mających na celu oddzielenie osób destrukcyjnych na ul. Łąkowej.
Radca B. Szynkowska dodała refleksję na temat rzetelności świadków, którzy potwierdzają fakt zamieszkiwania osób w lokalach komunalnych. Dodała, że mieszkaniec, który nakręcił tę sprawę, od czerwca ubiegłego roku nie płaci czynszu.
Radny E. Pożar zauważył, że polityka społeczna państwa nie pomaga w takich sprawach.
Po kolejnej krótkiej wymianie zdań dyskusję zakończono.

VI sesja Rady Miejskiej Złotoryi została zamknięta przez Przewodniczącego Waldemara Wilczyńskiego o godz. 15.50.

Wideorelację można obejrzeć pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=1827

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Protokołowała:
Magdalena Majewska 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Protokół Nr 0002.VI.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2019 r. [
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Magdalena Majewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.04.2019 08:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.04.2019 08:38 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)