UCHWAŁA NR 0007.VII.48.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.

­

UCHWAŁA NR 0007.VII.48.2019

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 45.136,00 w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.136,00 – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 45.136,00 w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.488,00 – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 31.648,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 0007.III.12.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VII.48.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2019 10:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.04.2019 10:37 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)