UCHWAŁA NR 0007.VII.49.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

­

UCHWAŁA NR 0007.VII.49.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania  oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2018r., poz. 1263 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Jednorazowe stypendium sportowe może być przyznane mieszkańcowi Miasta Złotoryja za wysokie wyniki sportowe uzyskane w dyscyplinach mających znaczenie dla Miasta Złotoryja.
§ 2. 1. Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w sportach indywidualnych uznaje się:
1) miejsca medalowe, udział w:
a) Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
b) Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach;
c) Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
d) powołanie do Kadry Narodowej.
2) miejsca medalowe, udział  w :
a) zawodach makroregionalnych;
b) Mistrzostwach Dolnego Śląska;
2. Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w sportach drużynowych uznaje się:
1) miejsca medalowe, udział  w :
a) Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
b) Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach;
c) Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
d) powołanie do Kadry Narodowej.
2) miejsca medalowe, udział  w :
a) zawodach makroregionalnych;
b) Mistrzostwach Dolnego Śląska;
3. Organizatorem zawodów sportowych, o których mowa w ust. 1 i 2 są: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie Federacje Sportowe, Polski Związek Sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
§ 3. Dodatkowym kryterium, które może wziąć pod uwagę Komisja przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie stypendium sportowego są wyniki w nauce, jakie osiąga kandydat.
§ 4. 1. Ustala się jednorazową wysokość stypendiów dla zawodników za osiągnięcia w sportach indywidualnych i drużynowych w wysokości od 500 zł do 1000zł.
2. Stypendium sportowe wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium sportowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie jednorazowego stypendium sportowego może wystąpić:
a) klub sportowy zawodnika, dyrektor szkoły, do której uczęszcza zawodnik;
b) rodzic lub opiekun prawy, jeśli zawodnik jest niepełnoletni;
c) pełnoletni zawodnik;
2. Do wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium sportowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 2 niniejszej uchwały.
3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego.
§ 6. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium sportowego pozostawiony zostanie bez rozpoznania jeżeli nie spełnia wymogów formalnych lub został złożony po terminie, wypełniony został nieprawidłowo lub nie zostały załączone wymagane dokumenty.
§ 7. 1. Ustala się termin składania wniosków o jednorazowe stypendia sportowe :
a) od 15 maja do 15 czerwca każdego roku,
b) od 15 listopada do 15 grudnia każdego roku.
2. Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
§ 8. Wnioski o jednorazowe stypendia sportowe rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:
1) Burmistrz Miasta Złotoryja,
2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi,
3) Przewodniczący odpowiedniej komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
§ 9. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium sportowego podejmuje w/w komisja w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VII.49.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2019 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.04.2019 10:40 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)