UCHWAŁA NR 0007.VII.50.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RPK Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.

­

UCHWAŁA NR 0007.VII.50.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RPK Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RPK Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi, do której Gmina Miejska Złotoryja jako jedyny wspólnik, wniesie wkład pieniężny o wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) obejmując w zamian udziały o wartości nominalnej 10 000,00 zł. w ilości 20 nowoutworzonych udziałów o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100 zł) każdy.
2. Po wniesieniu wkładu pieniężnego opisanego w ust. 1 kapitał zakładowy Spółki wyniesie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100 zł) i składać się będzie z 30 udziałów po 500,00 zł każdy.
3. Pokrycie udziałów przez Gminę Miejską Złotoryja w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi poprzez wpłatę kwoty 10 000,00 zł na rachunek spółki w terminie do końca czerwca 2019 r. z budżetu Gminy na 2019 rok.
§ 2. Wszystkie nowoutworzone udziały w ilości 20 (słownie: dwadzieścia) w podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje Gmina Miejska Złotoryja jako jedyny wspólnik Spółki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VII.50.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RPK Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2019 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.04.2019 10:42 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)