UCHWAŁA NR 0007.VII.51.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

­

UCHWAŁA NR 0007.VII.51.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę  w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w uchwale nr 0007.XXIV/207/2017 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uchwala się nastepujące zmiany:
§ 1. W wykazie zadań publicznych powierzanych Gminie Miejskiej Złotoryja stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 0007.XXIV/207/2017 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 lit c skreśla się słowa: „(do studni wodomierzowej w Jerzmanicach Zdrój)”;
2) w ust. 1 dodano lit. d o następującej treści: „Nowa Wieś Złotoryjska;”
3) w ust. 1 dodano lit. e następującej treści: „Kopacz (w przypadku: braku technicznych możliwości, awarii, okresu suszy).”
4) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zadania polegające na odbiorze ścieków w sposób ciągły i niezawodny z zapewnieniem należytej jakości oczyszczonych ścieków z sieci kanalizacji sanitarnej Wilków – Jerzmanice Zdrój, Prusice – Kopacz oraz Nowa Wieś Złotoryjska”
5) dodano ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3. Zadania polegające na:
a) wydawaniu warunków technicznych przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o w Złotoryi (wewnętrzna procedura pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Wilkowie-Osiedlu a RPK Sp. z o.o.  w Złotoryi będzie precyzyjnie regulowała ww. postępowanie);
b) zawieraniu umów z odbiorcami wody i dostawcami ścieków oraz ich rozliczaniu na podstawie cen i stawek ustalanych przez RPK Sp.  z o.o. w Złotoryi, zatwierdzonych przez organ regulacyjny dla Gminy Miejskiej Złotoryja;
c) wydawaniu warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przyłączanej do sieci będącej w posiadaniu RPK Sp. z o.o. w Złotoryi (wewnętrzna procedura pomiędzy ZGKiM w Wilkowie-Osiedlu a RPK Sp. z o.o. w Złotoryi będzie precyzyjnie regulowała ww. postępowanie);
d) przejmowaniu poprzez RPK Sp. z o.o. w Złotoryi sieci i urządzeń wod.-kan. wybudowanych przez inwestorów na terenie Gminy Złotoryja na ich wniosek, powyższe dotyczy rozbudowanej sieci, która została przyłączona do sieci będącej w posiadaniu RPK Sp. z o.o. w Złotoryi.”
6) skreśla się ostatni akapit w brzmieniu: „Integralną część niniejszego wykazu stanowi załącznik graficzny przedstawiający układ ujęć i sieci wodociągowej wskazujący, m.in. miejsca poboru, doprowadzenia wody i obioru ścieków, które będą realizowane w ramach zadań publicznych powierzanych Gminie Miejskiej Złotoryja wskazanych w pkt 1 i 2” w to miejsce wpisując: „Integralną część niniejszego wykazu stanowią załączniki graficzne przedstawiające układ ujęć i sieci wodociągowej wskazujące, m.in. miejsca poboru, doprowadzenia wody, które będą realizowane w ramach zadań publicznych powierzanych Gminie Miejskiej Złotoryja wskazanych w pkt 1, 2 i 3.
§ 2. W Porozumieniu Międzygminnym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 0007.XXIV/207/2017 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadza się następujące zmiany:
1. W preambule skreślono dotychczasowa treść pkt I w brzmieniu: „elementy sieci wod.-kan. stanowiącej infrastrukturę Gminy Miejskiej Złotoryja i Gminy Złotoryja były z uwagi na uwarunkowania historyczne, geograficzne i ustrojowe budowane oraz utrzymywane z zamierzeniem realizacji związanych z nimi zadań publicznych przez jedną gminę;” w to miejsce wpisując: „wszelkie uwarunkowania historyczne, geograficzne i ustrojowe wskazują na to, że elementy sieci wod.-kan. stanowiące infrastrukturę Gminy Miejskiej Złotoryja i Gminy Złotoryja były budowane oraz utrzymywane z zamierzeniem realizacji związanych z nimi zadań publicznych przez jedną Gminę;”
2. W ostatnim akapicie preambuły skreśla się: „(t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)” w to miejsce wpisując: „(Dz.U. z 2019 poz. 506)” a po słowach: „(t.j. Dz.U. z 2018 poz.1152” dodaje się: „z późn. zm”
3. Skreśla się dotychczasową treść § 1 w brzmieniu:
„Gmina Złotoryja powierza, a Gmina Miejska Złotoryja przyjmuje obowiązek wykonywania zadań własnych Gminy Złotoryja z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków polegających na zapewnieniu:
a) realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem;
b) dostaw wody i odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
c) należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, na wydzielonym obszarze Gminy Złotoryja tj.:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę dla wsi:
a) Nowa Ziemia;
b) Sępów (do studni wodomierzowych w Sępowie);
c) Jerzmanice Zdrój (do studni wodomierzowej w Jerzmanicach Zdrój).
2) w zakresie odbioru ścieków z ciągów kanalizacji sanitarnej Wilków – Jerzmanice Zdrój oraz Prusice – Kopacz. Integralną część niniejszego porozumienia stanowi załącznik graficzny przedstawiający układ ujęć i sieci wodociągowej wskazujący m.in. miejsca poboru, doprowadzenia wody i odbioru ścieków, które będą realizowane w ramach zadań publicznych powierzanych Gminie Miejskiej Złotoryja wskazanych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu”
4. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Gmina Złotoryja powierza, a Gmina Miejska Złotoryja przyjmuje obowiązek wykonywania zadań własnych Gminy Złotoryja z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków tj:
1. Zadania polegające na realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, w sposób ciągły i niezawodny z zapewnieniem należytej jakości dostarczanej wody do miejscowości:
1) Nowa Ziemia;
2) Sępów (do studni wodomierzowej w Sępowie);
3) Jerzmanice Zdrój;
4) Nowa Wieś Złotoryjska;
5) Kopacz (w przypadku: braku technicznych możliwości, awarii, okresu suszy).
2. Zadania polegające na odbiorze ścieków w sposób ciągły i niezawodny z zapewnieniem należytej jakości oczyszczonych ścieków z sieci kanalizacji sanitarnej Wilków – Jerzmanice Zdrój, Prusice – Kopacz oraz Nowa Wieś Złotoryjska.
3. Zadania polegające na:
1) wydawaniu warunków technicznych przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o w Złotoryi (wewnętrzna procedura pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej z siedzibą w Wilkowie-Osiedlu a RPK Sp. z o.o. w Złotoryi będzie precyzyjnie regulowała ww. postępowanie);
2) zawieraniu umów z odbiorcami wody i dostawcami ścieków oraz ich rozliczaniu na podstawie cen i stawek ustalanych przez RPK Sp.  z o.o. w Złotoryi, zatwierdzonych przez organ regulacyjny dla Gminy Miejskiej Złotoryja;
3) wydawaniu warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przyłączanej do sieci będącej w posiadaniu RPK Sp. z o.o. w Złotoryi (wewnętrzna procedura pomiędzy ZGKiM w Wilkowie-Osiedlu a RPK Sp. z o.o. w Złotoryi będzie precyzyjnie regulowała ww. postępowanie);
4) przejmowaniu poprzez RPK Sp. z o.o. w Złotoryi sieci i urządzeń wod.-kan. wybudowanych przez inwestorów na terenie Gminy Złotoryja na ich wniosek, powyższe dotyczy rozbudowanej sieci, która została przyłączona do sieci będącej w posiadaniu RPK Sp. z o.o. w Złotoryi. Integralną część niniejszego porozumienia stanowią załączniki graficzne przedstawiające układ ujęć i sieci wodociągowej wskazujące m.in. miejsca poboru, doprowadzenia wody, które będą realizowane w ramach zadań publicznych powierzanych Gminie Miejskiej Złotoryja wskazanych w pkt 1,2 i 3 niniejszego paragrafu”
§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VII.51.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2019 10:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.04.2019 10:45 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)