Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/43 o powierzchni 0,1166 ha

­

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
W OKOLICY UL. WIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie, jako działka nr 166/43 o powierzchni 0,1166 ha, położona w obrębie 6 miasta Złotoryja w okolicy ul. Wiejskiej w odległości 1000 m od ścisłego centrum miasta. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren w chwili obecnej niezagospodarowany, w części zakrzewiony, zadrzewiony, płaski, położony na wzniesieniu z widokiem na panoramę miasta. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie działek zabudowanych zabudową jednorodzinną i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do nieruchomości wytyczoną geodezyjnie nieutwardzoną drogą gruntową.

Uzbrojenie terenu: w odległości około 30 m znajduje się sieć energetyczna, gazowa, wodna, deszczowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacji sanitarnej.

Księga wieczysta: LE1Z/00013471/3.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RV – grunty orne (0,1166 ha).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.XXXI.271.2017 z dnia 30 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 08.12.2017 r. poz. 5172): 3MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „OW” dla zaewidencjonowanego stanowiska archeologicznego (nr 41/41/79-18-nie znajduje się bezpośrednio na działce nr 166/43), w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Przez część działki 166/43 obr. 6 przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia SN-20kV. Zgodnie z § 6 ust. 2 w/w uchwały wzdłuż dystrybucyjnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20kV należy uwzględnić pas technologiczny o szerokości do 20 m, do 10 m od osi linii w obu kierunkach, w którym występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 146 985 zł brutto (119 500 zł netto plus 27 485 zł - 23% VAT)

Wadium: 14 700 zł do 19 czerwca 2019 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 1 470 zł

Termin przetargu: 25 czerwca 2019 r. godz. 11.30

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie

nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 15.05.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. 

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. (076) 877-91-20 lub (076)877-91-24), w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/43 o powierzchni 0,1166 ha
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Agnieszka Nowodyła
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2019 22:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.06.2020 08:49 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
29.06.2020 08:49 Usunięto załącznik Informacja o wyniku przetargu (Piotr Rewig)
27.06.2019 10:35 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
27.06.2019 10:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja z otwarcia ofert" na "Informacja o wyniku przetargu" (Piotr Rewig)
26.06.2019 14:26 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
26.06.2019 14:25 Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert" (Piotr Rewig)
26.06.2019 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Rewig)
20.05.2019 22:05 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
20.05.2019 22:00 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)