UCHWAŁA NR 0007.VIII.55.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.

­

UCHWAŁA NR 0007.VIII.55.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 932.893,22 w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 804.990,60 
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 127.902,62 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 
§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.026.112,62 w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 689.234,34 
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 336.878,28 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 0007.III.12.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.963.500,00.
§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr 0007.III.12.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 6. Ustal się kwotę rozchodów w wysokości 1.1.80.001,95. Plan przychodów i rozchodów - Załącznik nr 4 do uchwały Nr 0007.III.12.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 7. Deficyt budżetowy wynosi 3.783.498,05 pokryty zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami.
§ 8. Załącznik nr 12 do uchwały Nr 0007.III.12.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 9. Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 120.000,00
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VIII.55.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 08:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.06.2019 08:03 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)