UCHWAŁA NR 0007.VIII.56.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

­

UCHWAŁA NR 0007.VIII.56.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2019, pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 50% kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja – ul. 3 Maja”, jednak nie więcej niż 500 000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). 
§ 2. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Miejską Złotoryja.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VIII.56.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 08:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.06.2019 08:05 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)