UCHWAŁA NR 0007.VIII.57.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania...

­

UCHWAŁA NR 0007.VIII.57.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłat dodatkowej, zmienioną Uchwałą nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.XXVI.221.2017 z dnia 30 marca 2017 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.XXXIII.292.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1523 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, art. 13 b  i art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2068 z późn. zm.) Rada Miejska Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się treść Uchwały nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłat dodatkowej, zmienioną Uchwałą nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.XXVI.221.2017 z dnia 30 marca 2017 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.XXXIII.292.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w następujący sposób:
- § 8 ust. 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„1. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 19 zł jeżeli zostanie wniesiona w ciągu 3 dni od dnia wystawionego wezwania. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę dokonania przelewu lub datę wpłaty w Banku lub na poczcie.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VIII.57.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 08:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.06.2019 08:06 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)