UCHWAŁA NR 0007.VIII.60.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXVIII.231.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne...

­

UCHWAŁA NR 0007.VIII.60.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXVIII.231.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi, zmienionej Uchwałą Nr 0007.XXX.253.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, 22 i art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799,  z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zmianie ulega treść regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryja, stanowiący załącznik do uchwały nr 0007.XXVIII.231.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2017 r.
2. Zmieniony załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
3. Udzielenie dotacji celowych ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie przyjaznych dla środowiska rozwiązań służących ochronie powietrza, ograniczenie tzw. niskiej emisji oraz wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne metody grzewcze.
§ 2. Gmina Miejska Złotoryja warunkuje realizację niniejszej uchwały od pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki z Programu Priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego edycja II”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński


Uchwała nr 91/2019
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Złotoryi NR 0007.VIII.60.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXVIII.231.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi, zmienionej Uchwałą Nr 0007.XXX.253.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VIII.60.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXVIII.231.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 08:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.07.2019 07:55 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
10.06.2019 08:17 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)