UCHWAŁA NR 0007.IX.69.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.IX.69.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – według następującego wzoru: 
gdzie:
G –tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć,
X – liczba dzieci 6-letnich,
Y – liczba dzieci młodszych,
Z – liczba dzieci ogółem w grupie mieszanej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IX.69.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2019 08:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.07.2019 10:44 Dodano załącznik "Uchwała.0007.IX.69.2019.2019-06-27.pdf" (Paweł Kochanowski)
03.07.2019 08:31 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)