UCHWAŁA NR 0007.IX.71.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

­

UCHWAŁA NR 0007.IX.71.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IX.71.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2019 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2019 08:37 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)