UCHWAŁA NR 0007.X.76.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji

­

UCHWAŁA NR 0007.X.76.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 12 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1472) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Miejska Złotoryja zobowiązuje się do zapewnienia przez okres 3 lat nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji.
§ 2. Gmina Miejska zobowiązuje się do:
1) zapewnienia rodzinie, o której mowa w §1. uchwały, lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony,
2) umożliwienia podjęcie nauki przez małoletnie dzieci,
3) udzielenia pomocy w znalezieniu pracy.
§ 3. Ankieta dla gminy deklarującej wolę przyjęcia repatriantów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zawiślak

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.X.76.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2019 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.09.2019 11:26 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)