UCHWAŁA NR 0007.X.82.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

­

UCHWAŁA NR 0007.X.82.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) i art. 9 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych jednorodzinnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat, w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących przed przekształceniem własność Gminy Złotoryja, w prawo własności tych gruntów.1.1. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, bonifikaty,  o której mowa w ust. 1, udziela się wyłącznie w odniesieniu do udziałów w gruncie związanych z odrębną własnością lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 1.2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których nie jest jeszcze ustanowiona odrębna własność lokali, a część powierzchni wykorzystywana jest na cele niemieszkalne lub prowadzenie działalności gospodarczej, bonifikaty, o której mowa w ust. 1 udziela się w odniesieniu do gruntu w proporcji odpowiadającej powierzchni mieszkalnej do powierzchni użytkowej budynku. Bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu ustala się w następującej wysokości:
1) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
2) 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
3) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
4) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
5) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
§ 2. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 nie mają zastosowania w odniesieniu do nieruchomości, co, do których istnieje zadłużenie wobec Gminy Złotoryja z tytułu użytkowania wieczystego i innych opłat.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2020 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zawiślak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.X.82.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2019 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.09.2019 12:01 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)