UCHWAŁA NR 0007.X.83.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok

­

UCHWAŁA NR 0007.X.83.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 126.156,30 w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126.156,30, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 
§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 198.503,89 w tym:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 74.553,89
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 123.950,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 0007.III.12.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.155.845,64 który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami 
§ 5. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 5.335.47,59. Załącznik nr 4 do uchwały Nr 0007.III.12.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 6. W uchwale Nr 0007.III.12.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019, zmienia się brzmienie § 5 i otrzymuje on brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 6.462.500,00 z tego:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5.000.000,00 zł
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 282.498,05 zł
3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych 1.180.001,95 zł"
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zawiślak

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.X.83.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2019 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.09.2019 12:04 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)