UCHWAŁA NR 0007.XI.93.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

­

UCHWAŁA NR 0007.XI.93.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 452) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. §1 ust. 2 uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych 
z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymuje brzmienie: 
2. Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. W Regulaminie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja
w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2019 r.:
1. §6 ust. 9, litera c) otrzymuje brzmienie: 
c) oświadczenie właściciela o posiadanym ogrzewaniu znajdującym się na nieruchomości, której dotyczy wniosek;
2. §11 ust. 1 Litera a) otrzymuje brzmienie: 
a) Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji.
3. Wniosek o udzielenie dotacji, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik nr 1 uchwały do uchwały nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XI.93.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.10.2019 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.10.2019 12:01 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)