UCHWAŁA NR 0007.XII.98.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

­

UCHWAŁA NR 0007.XII.98.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Miejska Złotoryja uchwala:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Złotoryja realizowana w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi” – odcinek L i E”, tj. całości kosztów na opracowanie projektu budowlanego oraz realizacji robót budowlanych dróg rowerowych znajdujących się w obrębie ulic Wojska Polskiego, ul. Legnickiej i ul. Chojnowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328.
§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy.
§ 3. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Miejską Złotoryja.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XII.98.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2019 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.10.2019 11:38 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)