UCHWAŁA NR 0007.XIII.112.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi i nadania statutu

­

UCHWAŁA NR 0007.XIII.112.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi i nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2019r., poz. 506 ze zm), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51a ust. 1 i ust. 2, art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2020r. tworzy się dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowy dom samopomocy typu A,B,C, pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi, zwany dalej ŚDS, poprzez wyodrębnienie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w formie jednostki budżetowej.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania z pomocy społecznej zlecone z zakresu administracji rządowej.
§ 2. Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Złotoryi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2020r. mienie wykorzystywane dotychczas do realizacji zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy jako komórkę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi staje się mieniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi, potwierdzone inwentaryzacją przeprowadzoną według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.
§ 4. Należności i zobowiązania dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy ujęte w księgach rachunkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi na dzień 31 grudnia 2019r., stają się należnościami i zobowiązaniami bilansu otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy                w Złotoryi.
§ 5. Z dniem 1 stycznia 2020r. pracownicy zatrudnieni dotychczas w Środowiskowym Domu Samopomocy jako komórce organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi stają się pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr 0007.XIII.103.2015r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIII.112.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi i nadania statutu
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2019 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2019 14:16 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)