Ogłoszenie naboru kandydatów do na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2020 w celu opiniowania ofert

­

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2020 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.294.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.12.2019 r.):

 1. sport dzieci i młodzieży, rekreacja
 2. kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję
 3. letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
 4. profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych – oświadczenie;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie – oświadczenie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie
 4. w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności – oświadczenie;
 5. nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem roku od daty wszczęcia postępowania konkursowego – oświadczenie;
 6. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji bądź są jej członkiem), zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami - oświadczenie

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z oświadczeniami w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub na adres e-mail: wss@zlotoryja.pl w terminie do dnia 29 stycznia 2020 r.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Wszystkie oświadczenia mogą być zawarte na jednym egzemplarzu;
 2. W przypadku zgłoszenia kandydata na formularzu niezgodnym z Załącznikiem nr 1 bądź braku przynajmniej jednego z w/w oświadczeń kandydatura zostaje odrzucona;
 3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych zostają odrzucone.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie naboru kandydatów do na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2020 w celu opiniowania ofert
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Naporowska Angelika
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2020 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.01.2020 13:51 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)