Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, ...

­

Uchwała Nr III/12/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.


Działając na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr. 97 poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja:

 1. wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
 2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 3. wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród, w brzmieniu określonym w § 16 niniejszej uchwały.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r.Karta  Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr. 97 poz. 674 z późn. zm.)
 2. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja;
 3. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora  jednostki, o której mowa w pkt 2;
 4. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku  do 31 sierpnia roku następnego;
 5. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
 6. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka.


Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

§ 3.

 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacanych w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.


Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

§ 4.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

 1. uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
    a)  uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
       nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych
      wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
       sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.;
    b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
        rodzicami;
    c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
      działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
 2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
     dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
     a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków;
     b) podnoszenie umiejętności zawodowych;
    c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
     d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;
    e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;
     f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
     g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
 3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
 4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 
  Karty Nauczyciela, a w szczególności:
  • a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
  • b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;
  • c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;
  • d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 5.

O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności:

1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:
   a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
   b) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia majątku szkolnego;
   c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły;
  d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie
    gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,


2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
   a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń;
   b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
   c) polityka kadrowa;
   d) organizowanie konferencji szkoleniowych;
   e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli;
  f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły,

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
   a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali gminy, regionu,
     województwa, kraju;
   b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji
     i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych;
   c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów
     wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających
     zagrożeniom społecznym;
  d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości
    uczniów;
   e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach
     i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi;
   f) konstruktywna współpraca z radą rodziców lub szkoły i samorządem uczniowskim.


§ 6.


Tworzy się fundusz na dodatki motywacyjne dla:

 1. nauczycieli w wysokości 33 zł na jeden etat nauczyciela miesięcznie,
 2. dyrektorów szkół w wysokości 200 zł na jedno stanowisko miesięcznie.


§ 7.

 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie może być wyższy niż 30% jego  wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż  jeden rok szkolny. 
 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków o których mowa w § 4, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora uwzględniając poziom spełnienia warunków o których mowa w § 5 ustala Burmistrz Miasta Złotoryja.
 4. Nauczyciel przeniesiony do innej placówki z urzędu w trakcie roku szkolnego, zachowuje  prawo do dodatku motywacyjnego pobieranego w placówce, z której zostaje przeniesiony. 
  Okres pobierania dodatku w drugiej placówce podlega zasadom przewidzianym w regulaminie placówki.
 5. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

 

Rozdział 4

Dodatek funkcyjny

§ 8.

 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości określonej w poniższej tabeli:

 

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

1.


Przedszkola

a.) dyrektor przedszkola


od 450 zł do 550 zł

2.


Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi

a.) wicedyrektor żłobka


od 270 zł do 320 zł

3.


Szkoły podstawowe i gimnazja

a.)dyrektor

b.) wicedyrektor


od 550 zł do 750 zł

od 390 zł do 440 zł

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
    w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk  kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

 1. dla dyrektora – Burmistrz Miasta Złotoryja;
      
 2. dla pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole – dyrektor szkoły.

4. Dodatek funkcyjny przyznaje się na rok szkolny.

§ 9.

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania przysługuje dodatek funkcyjny, za:

 1. wychowawstwo klasy   –  w wysokości  50 zł
 2. opiekuna grupy przedszkolnej  –  w wysokości  50 zł
 3. funkcję opiekuna stażu   –  w wysokości   35 zł

§ 10.

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz w § 9 powstaje z dniem powierzenia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji.
 2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz do pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymania
  dodatku, o którym mowa w § 9.

 

Rozdział 5

Dodatek za warunki pracy

§ 11.

 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach.
 2. Ustala się następujące wysokości dodatku za warunki pracy, procentowo w odniesieniu do
  wynagrodzenia  zasadniczego nauczyciela :
      1) za trudne warunki pracy – do 30%;
      2) za uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia warunki pracy – do 20%.
 3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:
      1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub
         zajęć;
      2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
   

§ 12.

 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 11, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Burmistrz Miasta Złotoryja.
 2. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczyciela obowiązkowego pensum w warunkach trudnych i uciążliwych.

Rozdział 6

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 13.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
 2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3, 
  w sposób określony w ust. 1.
 3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na  zasadach, o których mowa w ust. 1, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin. 
 4.  Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 14.

Liczbę godzin ponadwymiarowych w okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując od liczby faktycznie przepracowanych w tym okresie godzin, normatywną liczbę godzin za ten okres, przy czym przyjmuje się, że liczba godzin ponadwymiarowych jest równa 0, jeśli tak obliczona wartość jest ujemna.

Rozdział 7

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 15.


Środki na nagrody dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, stanowią 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

§ 16.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków o których mowa w § 15, sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół, a także tryb zgłaszania kandydatów do nagród określa odrębna uchwała.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 17.

Traci moc uchwała Nr XL/263/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Sołtysik

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2006 09:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2006 09:06 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)