UCHWAŁA NR 0007.XXII.193.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.VIII.62.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

­

UCHWAŁA NR 0007.XXII.193.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.VIII.62.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego stanowiący załącznik do Uchwały Nr 0007.VIII.62.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 06.06.2019 r., poz. 3631) otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.193.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.VIII.62.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.11.2020 10:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.11.2020 10:24 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)