UCHWAŁA NR 0007.XXII.195.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.X.46.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XXII.195.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 29 października 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr 0007.X.46.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 sierpnia 2011 r.  w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale  Nr 0007.X.46.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Złotoryi na kwotę 12,00 zł za dzień (słownie: dwanaście złotych).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.195.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.X.46.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.11.2020 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.11.2020 10:29 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)