I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Jerzmanickiej w Złotoryi

­

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZY UL. JERZMANICKIEJ W ZŁOTORYI

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 176/55 o powierzchni 0,1499 ha położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Jerzmanickiej. W okolicy znajduje się zespół szkół zawodowych przy
ul. Wojska Polskiego, ogrody działkowe oraz kompleks działek, na części, których trwa budowa bloku deweloperskiego. Działka ma kształt regularny, prostokąta. Na działce występuje skłon terenu w kierunku południowym. Dojazd do działki możliwy jest nieutwardzoną drogą gruntową od strony ul. Jerzmanickiej, która obecnie ma inny przebieg niż przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uzbrojenie terenu: w odległości ok. 70 m sieć energetyczna, wodna, kanalizacji sanitarnej
i gazowa.

Księga wieczysta: LE1Z/00013488/5

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RII – grunty orne (0,1499 ha)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 263, poz. 4654 z dnia 31 grudnia 2004 r.) zmienionego uchwałą nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 185, poz. 2390 z dnia 2 sierpnia 2007 r.):

  • MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Część działki nr 176/55 położona w obrębie 2 miasta Złotoryja znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 164 999,58 zł brutto (134 146,00 zł netto plus 30 853,58 zł - 23% VAT)

Wadium: 16 500 zł do 10 grudnia 2020 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 1 650 zł

Termin przetargu: 16 grudnia 2020 r. godz. 10:20

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku
o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 09.11.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godzinie 10:20 w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 grudnia 2020 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Nr rachunku: 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonali jego wpłaty, w przypadku wpłaty wadium w kasie banku konieczne jest złożenie oświadczenia o numerze konta, na które ma zostać dokonany zwrot, oświadczenie należy dostarczyć w dniu przetargu, po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 87-79-120 lub 76 87-79-124), w dni: poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 16:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Jerzmanickiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.11.2020 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.12.2020 17:40 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
30.12.2020 15:27 Dodano załącznik "2020_info_poz_I_przetarg_dz_176_55_obr_2.docx" (Paweł Kochanowski)
24.11.2020 09:41 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
12.11.2020 13:09 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)