UCHWAŁA NR 0007.XXIII.197.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIII.197.2020 
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.713.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przenosi się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. W uchwale nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.197.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2020 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2020 08:07 Dodano załącznik "Załącznik3.pdf" (Paweł Kochanowski)
07.12.2020 08:06 Usunięto załącznik Zalacznik3.pdf (Paweł Kochanowski)
04.12.2020 11:02 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)