UCHWAŁA NR 0007.XXIII.198.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXII.187.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIII.198.2020  
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 3 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXII.187.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze. zm.) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XXII.187.2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych § 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:"Pojazdy z napędem hybrydowym lub elektrycznym zwolnione są z podatku od środków transportowych za wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów w art. 8 pkt.2,4,6 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.198.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXII.187.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2020 11:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.12.2020 11:04 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)