UCHWAŁA NR 0007.XXIII.199.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2021 – 2024

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIII.199.2020 
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2021 – 2024

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2028) Rada Miejska  w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. 1.  Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2021 – 2024.
2. Plan opisany w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.199.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2021 – 2024
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2020 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.12.2020 11:05 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)