UCHWAŁA NR 0007.XXIV.201.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2021

­
UCHWAŁA NR 0007.XXIV.201.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2021
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Planowane łączne dochody budżetu gminy w wysokości 94 093 322,17 zł
z tego:
•dochody bieżące w wysokości 72 657 269,54 zł
•dochody majątkowe w wysokości 21 436 052,63 zł w tym:
᠆  dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 950 000,00 zł
᠆  dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35 000,00 zł
᠆  dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 795 729,17 zł
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych w tym dochodów pochodzących z dotacji zawiera Załącznik Nr 1.
§ 2. 1. Planowane łączne wydatki budżetu gminy w wysokości 101 250 915,87 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 72 080 843,56 złz tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47 215 404,00 złz tego na:
᠆  wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 996 154,18 zł
᠆  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 219 249,82 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 176 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19 309 024,00 zł
d) obsługę długu gminy w wysokości 700 000,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5,ust. 1, pkt. 2 i 3 w wysokości 680 415,56 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 29 170 072,31 zł w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28 670 072,31 złw tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 10 679 300,08 zł
2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2. Planowany wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.
§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7 157 593,70 zł który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, wolnych środków oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. 
§ 4. 1.  Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 930 083,21 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 772 489,51 zł Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 5 650 000,00 zł  w tym: 
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytubudżetowego w wysokości 5 000 000,00 zł
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 650 000,00 zł
§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem ze środków pochodzących z budżetu UE  i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1.  Ustala się dochody w wysokości 410 000,00 zł z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 410 000,00 zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. 1.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 8, Nr 9;
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 10;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 10. Ustala się maksymalne kwoty:
1) pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 400 000,00 zł
2) poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 400 000,00 zł
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  z budżetu Miasta zawiera Załącznik Nr 12.
§ 12. Uchwala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 13. 1.  Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 110 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na:
᠆  realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 229 000,00 zł
᠆  finansowanie wydatków oświatowych (na odprawy i doskonalenia zawodowe nauczycieli) – 51 000,00 zł 
᠆  realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 120 000,00 zł
§ 14. Ustala się dochody opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitu ustalonego w § 5 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości limitu ustalonego w § 5 pkt 2.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami i zadaniami oraz zmian między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.201.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2020 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2020 12:07 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)