UCHWAŁA NR 0007.XXIV.205.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIV.205.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Złotoryja

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), w związku z zawartym w dniu 2 listopada 2020 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Złotoryja dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Złotoryja oraz aneksem nr 1 do porozumienia zawartym w dniu 13 listopada 2020 r. Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się Aglomerację Złotoryja o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 21634 RLM z oczyszczalnią ścieków w Złotoryi.
§ 2. Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru Aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki Aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz mapa Aglomeracji określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, wykonana w skali 1: 10 000, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Niniejsza uchwała poprzedzona była Uchwała Nr IX/126/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotoryja zmieniona Uchwałą Nr 0007.XI.91.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Złotoryja, które z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.205.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2020 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2020 12:18 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)