UCHWAŁA NR 0007.XXIV.206.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XV.134.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego.

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIV.206.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę nr 0007.XV.134.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega zapis § 1 Uchwały nr 0007.XV.134.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego, który otrzymuje nowe brzmienie:
§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2020, pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Złotoryjskiego w postaci sfinansowania kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na odcinku ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską w m. Złotoryja, jednak nie więcej niż 72 442,98 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote 98/100). 
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 0007.XV.134.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.206.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XV.134.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2020 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2020 12:19 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)