UCHWAŁA NR 0007.XXIV.207.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XV.135.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego.

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIV.207.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę nr 0007.XV.135.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega zapis § 1 Uchwały nr 0007.XV.135.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego, który otrzymuje brzmienie:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2020, pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego w postaci sfinansowania kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi”, jednak nie więcej niż 1 681 219,01 zł brutto (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 1/100).  
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 0007.XV.135.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.207.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XV.135.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2020 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2020 12:20 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)