Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Instrukcja ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

[informacja sektora publicznego]

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, czy to w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu). Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego. Powyższa informacja może być wykorzystywana w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

[Warunki i zasady]

§1

 1. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego następuje na podstawie i w granicach ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 2. Warunkiem ponownego wykorzystywania upublicznionych informacji sektora publicznego Urzędu Miejskiego Złotoryja (zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy) jest przestrzeganie:

 3. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;

 4. obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

 5. obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz spełnieniu ewentualnie innych warunków wynikających z przysługujących majątkowych praw autorskich lub prawa pokrewnych. Określenie warunków ponownego wykorzystywania nie może w sposób nieuzasadniony ograniczać możliwości ponownego wykorzystania.

§2

Urząd Miejski Złotoryja nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;

 2. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

[Opłaty]

§3

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miejskim w Złotoryi jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

§4

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

§5

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

§6

 1. Do opłat za udostępnienie informacji w formie:

  1. papierowej – pobiera się opłatę w wysokości 0,5 zł za każdą stronę oraz 1 zł za każdą uwierzytelniona stronę,

  2. elektronicznej (płyta CD) – pobiera się opłatę w wysokości 10 zł/szt.

  3. elektronicznej (pen-drive do 15 GB pamięci) – pobiera się opłatę w wysokości 50 zł/szt.

  4. W przypadku innego sposoby udostępniania informacji, opłata jest ustalana indywidualnie w oparciu o art. 17 Ustawy.

[informacje przekazywane na wniosek]:

§7

 1. W celu uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która nie została udostępniona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Złotoryi lub nie została udostępniona w inny sposób, wnioskodawca składa wniosek, zgodnie z warunkami określonymi na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy zawierający
  w szczególności:

  1. nazwę podmiotu zobowiązanego;

  2. informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;

  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunków, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródła udostępnienia lub przekazania;

  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;

  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

  6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile została udostępniona w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 2. Wypełniony wniosek należy złożyć Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, lub za pośrednictwem poczty albo mailowo na adres Urzędu Miejskiego w Złotoryi, dostępny na stronach BIP.

[rozpatrzenie wniosku]

§8

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym nie dłuższym niż 2 miesiące.

[środki odwoławcze]

§9

W przypadku wydania decyzji:

 1. o odmowie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

 2. decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

zastosowanie mają przepisy ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

§10

W przypadku gdy Wnioskodawca nie zawiadomi Urzędu Miejskiego w Złotoryi o przyjęciu oferty w formie decyzji, o której mowa w §9 ust. b,  w terminie 14 dni od jej otrzymania uważa się, że Wnioskodawca cofnął wniosek.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.