Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja

Gmina Miejska Złotoryja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Ostrowski - Sekretarz Miasta Złotoryja - koordynator ds. dostępności.
 • E-mail: sekretarzmiasta@zlotoryja.pl
 • Telefon: 768779103

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Złotoryja
 • Adres: Adres: Plac Orląt Lwowskich 1
  59-500 Złotoryja
 • E-mail: um@zlotoryja.pl
 • Telefon: 768779100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • przy budynku Urzędu Miejskiego znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej,
 • można wejść z psem asystującym,
 • wejście do budynku nie jest wyposażone w podjazd. Przy drzwiach wejściowych znajduje sie dzwonek, którym można przywołać osobę, która pomoże wejśc do urzędu,
 • schody nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność, są wyposażone w poręcze,
 • budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, pętle indukcyjne, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line,
 • toaleta dla klientów znajduje się na piętrze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu,
 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Inne informacje i oświadczenia

 • serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
 • serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (poziom AA)
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem, całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.
 • serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.