Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2014 08:14 Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVI.210.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
26.03.2014 08:13 zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVI.208.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
26.03.2014 08:09 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
26.03.2014 08:09 Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVI.209.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
26.03.2014 08:07 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
26.03.2014 08:06 Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
26.03.2014 08:04 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2014-2016
26.03.2014 08:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2014r.”
26.02.2014 09:13 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
26.02.2014 09:12 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy...
26.02.2014 09:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
26.02.2014 09:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Uczestnictwa (Participation Agreement) z Gminą Namysłów, umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy najmu/dzierżawy
26.02.2014 09:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
26.02.2014 09:07 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

poprzednia 1 2