Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2015 09:52 Projekty uchwał na sesję w dniu 26 listopada 2015 r.
14.10.2015 12:13 Projekty uchwał na sesję w dniu 22 października 2015 r.
10.09.2015 11:33 Projekty uchwał na sesję w dniu 16 września 2015 r.
18.05.2015 13:30 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
18.05.2015 13:30 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 0007.IV.22.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu strategicznych kierunków rozwoju Miasta...
18.05.2015 13:29 Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi
18.05.2015 13:29 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
22.04.2015 12:08 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji
22.04.2015 12:07 Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi
22.04.2015 12:06 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
22.04.2015 12:05 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych
22.04.2015 12:00 Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
24.03.2015 13:47 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
24.03.2015 13:46 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
24.03.2015 13:45 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r.
24.03.2015 13:45 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej
24.03.2015 13:44 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
24.03.2015 13:43 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2015r.”
19.02.2015 10:25 zmieniająca Uchwałę Nr V /29/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
19.02.2015 10:21 w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja

1 2 następna