Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2016 13:18 Uchwała Nr 0007.XX.157.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok
29.06.2016 13:08 Uchwała Nr 0007.XIX.156.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja.
29.06.2016 13:06 Uchwała Nr 0007.XIX.155.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja.
29.06.2016 13:04 Uchwała Nr 0007.XIX.154.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja.
29.06.2016 13:02 Uchwała Nr 0007.XIX.153.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja.
29.06.2016 12:56 Uchwała Nr 0007.XIX.152.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
29.06.2016 12:28 Uchwała Nr 0007.XIX.151.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
29.06.2016 12:14 Uchwała Nr 0007.XIX.150.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.06.2016 12:11 Uchwała Nr 0007.XIX.149.2016 Rady Miejska w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.06.2016 11:36 Uchwała Nr 0007.XIX.148.2016 Rady Miejska w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
29.06.2016 11:18 Uchwała Nr 0007.XIX.147.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja oraz określenia granic ich obwodów
29.06.2016 11:14 Uchwała Nr 0007.XIX.146.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007 XX.109.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
29.06.2016 10:59 Uchwała Nr 0007.XIX.145.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie emisji obligacji
29.06.2016 10:46 Uchwała Nr 0007.XIX.144.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIII.100.2015r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania
29.06.2016 10:45 Uchwała Nr 0007.XIX.141.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2015.
29.06.2016 10:34 Uchwała Nr 0007.XIX.142.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2015.
29.06.2016 10:22 Uchwała Nr 0007.XIX.143.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok
20.05.2016 11:12 Uchwała Nr 0007.XVIII.140.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
20.05.2016 11:08 Uchwała Nr 0007.XVIII.139.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
20.05.2016 11:05 Uchwała Nr 0007.XVIII.138.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

poprzednia 1 2 3 4 5 następna