Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2019 14:16 UCHWAŁA NR 0007.XIII.112.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi i nadania statutu
10.12.2019 13:54 UCHWAŁA NR 0007.XIII.111.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
10.12.2019 13:29 UCHWAŁA NR 0007.XIII.110.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie i realizację porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Złotoryja w przedmiocie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania własnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
25.10.2019 11:57 UCHWAŁA NR 0007.XII.109.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych
25.10.2019 11:56 UCHWAŁA NR 0007.XII.108.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy oraz Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.
25.10.2019 11:55 UCHWAŁA NR 0007.XII.107.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
25.10.2019 11:54 UCHWAŁA NR 0007.XII.106.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
25.10.2019 11:52 UCHWAŁA NR 0007.XII.105.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej
25.10.2019 11:50 UCHWAŁA NR 0007.XII.104.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
25.10.2019 11:46 UCHWAŁA NR 0007.XII.103.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
25.10.2019 11:45 UCHWAŁA NR 0007.XII.102.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.XI.89.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie odbudowy lub wybudowania odkrytego basenu kąpielowego w Złotoryi
25.10.2019 11:43 UCHWAŁA NR 0007.XII.101.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.
25.10.2019 11:41 UCHWAŁA NR 0007.XII.100.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
25.10.2019 11:40 UCHWAŁA NR 0007.XII.99.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IX.67.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
25.10.2019 11:38 UCHWAŁA NR 0007.XII.98.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
25.10.2019 11:37 UCHWAŁA NR 0007.XII.97.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
08.10.2019 12:08 UCHWAŁA NR 0007.XI.96.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
08.10.2019 12:06 UCHWAŁA NR 0007.XI.95.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
08.10.2019 12:03 UCHWAŁA NR 0007.XI.94.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja
08.10.2019 12:01 UCHWAŁA NR 0007.XI.93.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna