Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2019 08:39 UCHWAŁA NR 0007.IX.72.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród
03.07.2019 08:37 UCHWAŁA NR 0007.IX.71.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
03.07.2019 08:32 UCHWAŁA NR 0007.IX.70.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja
03.07.2019 08:31 UCHWAŁA NR 0007.IX.69.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja
03.07.2019 08:23 UCHWAŁA NR 0007.IX.68.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Złotoryja oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
03.07.2019 08:21 UCHWAŁA NR 0007.IX.67.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
03.07.2019 08:20 UCHWAŁA NR 0007.IX.66.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi
03.07.2019 08:19 UCHWAŁA NR 0007.IX.65.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2018
03.07.2019 08:17 UCHWAŁA NR 0007.IX.64.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2018
03.07.2019 08:11 UCHWAŁA NR 0007.IX.63.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja wotum zaufania
10.06.2019 08:40 UCHWAŁA NR 0007.VIII.62.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
10.06.2019 08:38 UCHWAŁA NR 0007.VIII.61.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.
10.06.2019 08:17 UCHWAŁA NR 0007.VIII.60.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXVIII.231.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne...
10.06.2019 08:15 UCHWAŁA NR 0007.VIII.59.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
10.06.2019 08:10 UCHWAŁA NR 0007.VIII.58.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
10.06.2019 08:06 UCHWAŁA NR 0007.VIII.57.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania...
10.06.2019 08:05 UCHWAŁA NR 0007.VIII.56.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
10.06.2019 08:03 UCHWAŁA NR 0007.VIII.55.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
10.06.2019 08:00 UCHWAŁA NR 0007.VIII.54.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
26.04.2019 10:47 UCHWAŁA NR 0007.VII.53.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.X.72.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna