Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2019 10:46 UCHWAŁA NR 0007.VII.52.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/2019 na bezczynność Burmistrza Miasta Złotoryja.
26.04.2019 10:45 UCHWAŁA NR 0007.VII.51.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
26.04.2019 10:42 UCHWAŁA NR 0007.VII.50.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RPK Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
26.04.2019 10:40 UCHWAŁA NR 0007.VII.49.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
26.04.2019 10:37 UCHWAŁA NR 0007.VII.48.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
02.04.2019 10:43 UCHWAŁA NR 0007.VI.47.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlaneprzy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
02.04.2019 10:42 UCHWAŁA NR 0007.VI.46.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości.
02.04.2019 10:40 UCHWAŁA NR 0007.VI.45.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
02.04.2019 10:38 UCHWAŁA NR 0007.VI.44.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi.
02.04.2019 10:36 UCHWAŁA NR 0007.VI.43.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Złotoryi przy ul. Legnickiej 44 z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu.
02.04.2019 10:33 UCHWAŁA NR 0007.VI.42.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2019 r.”.
02.04.2019 10:32 UCHWAŁA NR 0007.VI.41.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
02.04.2019 10:30 UCHWAŁA NR 0007.VI.40.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
02.04.2019 10:29 UCHWAŁA NR 0007.VI.39.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
28.02.2019 09:21 UCHWAŁA NR 0007.V.38.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
28.02.2019 09:20 UCHWAŁA NR 0007.V.37.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
28.02.2019 09:18 UCHWAŁA NR 0007.V.36.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
28.02.2019 09:03 UCHWAŁA NR 0007.V.35.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.IV.26.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
28.02.2019 08:57 UCHWAŁA NR 0007.V.34.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca w ramach programu wymiany na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r. na wnioski, które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania środków.
28.02.2019 08:54 UCHWAŁA NR 0007.V.33.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna