Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2020 12:29 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.211.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”
23.12.2020 12:23 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.210.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości
23.12.2020 12:22 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.209.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2020 12:21 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.208.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
23.12.2020 12:20 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.207.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XV.135.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego.
23.12.2020 12:19 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.206.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XV.134.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego.
23.12.2020 12:18 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.205.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Złotoryja
23.12.2020 12:17 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.204.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi na rok 2021.
23.12.2020 12:14 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.203.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Złotoryi na 2021 r.
23.12.2020 12:13 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.202.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
23.12.2020 12:07 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.201.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2021
23.12.2020 12:05 UCHWAŁA NR 0007.XXIV.200.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
04.12.2020 11:05 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.199.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2021 – 2024
04.12.2020 11:04 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.198.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXII.187.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
04.12.2020 11:02 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.197.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
12.11.2020 10:30 UCHWAŁA NR 0007.XXII.196.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia i realizacji porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Złotoryja w przedmiocie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania własnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
12.11.2020 10:29 UCHWAŁA NR 0007.XXII.195.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.X.46.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi
12.11.2020 10:27 UCHWAŁA NR 0007.XXII.194.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.
12.11.2020 10:24 UCHWAŁA NR 0007.XXII.193.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.VIII.62.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
12.11.2020 10:23 UCHWAŁA NR 0007.XXII.192.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Złotoryja przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Złotoryja

1 2 3 4 następna