Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2020 12:00 UCHWAŁA NR 0007.XX.171.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XII.98.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
04.08.2020 11:59 UCHWAŁA NR 0007.XX.170.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Złotoryja na rok szkolny 2020/2021
04.08.2020 11:58 UCHWAŁA NR 0007.XX.169.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej na terenie miasta Złotoryja
04.08.2020 11:57 UCHWAŁA NR 0007.XX.168.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIV.125.2019 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
04.08.2020 11:56 UCHWAŁA NR 0007.XX.167.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
04.08.2020 11:55 UCHWAŁA NR 0007.XX.166.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2019
04.08.2020 11:54 UCHWAŁA NR 0007.XX.165.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2019
04.08.2020 11:53 UCHWAŁA NR 0007.XX.164.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja wotum zaufania
25.05.2020 15:02 UCHWAŁA NR 0007.XIX.163.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
25.05.2020 15:01 UCHWAŁA NR 0007.XIX.162.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Chojnowskiej i Placu Sprzymierzeńców w Złotoryi
25.05.2020 14:59 UCHWAŁA NR 0007.XIX.161.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2020 r.”
25.05.2020 14:58 UCHWAŁA NR 0007.XIX.160.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia i realizacji porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Złotoryja w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania własnego w zakresie utrzymania i rozbudowy cmentarza komunalnego w Złotoryi oraz partycypacji przez Gminę Złotoryja w kosztach utrzymania i rozbudowy cmentarza komunalnego w Złotoryi
25.05.2020 14:57 UCHWAŁA NR 0007.XIX.159.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020
25.05.2020 14:56 UCHWAŁA NR 0007.XIX.158.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania dokumentu „Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Złotoryja na lata 2020 - 2030”
25.05.2020 14:54 UCHWAŁA NR 0007.XIX.157.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIV.125.2019 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
25.05.2020 14:53 UCHWAŁA NR 0007.XIX.156.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji
25.05.2020 14:50 UCHWAŁA NR 0007.XIX.155.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
09.04.2020 09:51 UCHWAŁA NR 0007.XVIII.154.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XXI.173.2016 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2032”
09.04.2020 09:45 UCHWAŁA NR 0007.XVIII.153.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości
09.04.2020 09:38 UCHWAŁA NR 0007.XVIII.152.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty i wysokości zwolnienia

poprzednia 1 2 3 4 następna