Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2021 13:36 Zarządzenie nr 0050.150.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
26.07.2021 15:01 Zarządzenie nr 0050.129.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23 lipca 2021 r . w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
30.06.2021 15:10 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 29.06.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
23.06.2021 14:26 Zarządzenie nr 0050.107.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021
23.06.2021 14:23 Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe zgłosiły swojego kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
16.06.2021 14:49 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań
03.03.2021 07:47 Zarządzenie nr 0050.36.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24.02.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
22.02.2021 12:21 Zarządzenie nr 0050.28.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 18.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021
27.01.2021 11:35 Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe zgłosiły swojego kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert
21.01.2021 15:24 Zarządzenie nr 0050.3a.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15.01.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu na składanie ofert w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
19.01.2021 16:27 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania sie na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań
23.12.2020 14:43 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pt."Półkolonia- w pandemii żyj zdrowo i sportowo"
18.12.2020 14:27 Zarządzenie nr 0050.235.2020 z dnia 18.12.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizownych przez organizacje pozarzadowe i inne podmioty praowdzące działalność pożytku poblicznego
16.10.2020 13:23 Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021
07.10.2020 18:24 Ogłoszenie z dnia 07 października 2020 r. o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok
19.08.2020 11:52 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
23.07.2020 11:29 Zarzązenie nr 0050.145.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 17.07.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
14.07.2020 12:05 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert zrealizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2020 w celu opiniowania ofert
23.06.2020 07:51 Zarządzenie nr 0050.124.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 22.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
05.05.2020 09:09 SPRAWOZDANIE z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019"

1 2 3 4 5 następna