Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2021 15:42 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 1, 2 i 4 miasta Złotoryja w rejonie ulicy 3 Maja, Piastowej, Chojnowskiej i Garbarskiej
21.01.2021 15:33 Zapytanie ofertowe - Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe
19.01.2021 15:45 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku oraz statystycznej liczbie uczniów dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
19.01.2021 13:34 Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
19.01.2021 13:26 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców na czas od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r
30.12.2020 18:29 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. u. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie gromadzonych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
23.12.2020 13:11 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. działalności gospodarczej
23.12.2020 12:48 WAG.6821.1.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia na sporządzanie operatów szacunkowych, uproszczonych inwentaryzacji oraz przeliczenia udziałów w nieruchomościach wspólnych dla Gminy Miejskiej Złotoryja w 2021 r.
18.12.2020 12:16 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
18.12.2020 08:36 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.4210.319.2020.AK. o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Krzysztofa Komarnickiego
15.12.2020 09:42 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - zamówienie pn. „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja” w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
15.12.2020 09:39 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - zamówienie pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
01.12.2020 13:42 K.2110.5.2020 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. działalności gospodarczej w Wydziale Mienia w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
25.11.2020 09:13 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
20.11.2020 07:32 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją odcinków G H I J w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”.
19.11.2020 21:40 Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
12.11.2020 15:02 Zapytanie ofertowe na zadanie: "Działania informacyjno-promocyjne" w ramach projektu: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi"
05.11.2020 14:18 Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. „Wykonanie natrysku w szalecie miejskim przy ul. Kościuszki w Złotoryi”
03.11.2020 13:29 WM.271.1.47.2020.MK Zaproszenie do składania ofert dotyczących zamówienia pn. "Naprawa części cieku wodnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Legnickiej - dz. nr 171/3 obręb 6."
02.11.2020 14:54 Zapytanie ofertowe na zadanie: "Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja oraz gminnych jednostek organizacyjnych"

1 2 3 4 5 6 następna