Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2023 13:08 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 07.07.2023r. w czasopiśmie „Gazeta Polska codziennie” ukazało się ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Złotoryja, gmina Złotoryja M. powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 1/11 0 pow. 0,0182 ha, AM-1, obręb ewidencyjny 022602 1.0004, OBRĘB 4 wraz z prawem własności znajdującej się na gruncie zabudowy
20.03.2023 14:47 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Złotoryja wszczętego na wniosek Państwowego Instytutu Geologicznego – państwowego Instytutu Badawczego, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Zagrodno, Pielgrzymka, Świerzawa, gm. wiejska Złotoryja oraz gm. miejska Złotoryja w powiecie złotoryjskim, województwie dolnośląskim
20.03.2023 09:44 WM.6220.1.1.1.2023.KG Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja : ulicy Szafirowej oraz części ulic Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej„ oraz „Budowa dróg Gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja: część ulicy Jerzmanickiej, Szmaragdowej i diamentowej oraz ulicy Rubinowej”
16.03.2023 14:31 WM.271.1.41.2023.KG Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy zamówienia pn: Utrzymanie i pielęgnacja terenów rekreacyjnych na terenie miasta Złotoryja
13.03.2023 14:59 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Oświaty
09.03.2023 12:37 Obwieszczenie informujące, że w dniu 02.03.2023r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał Decyzję nr 71/2023, znak WR.ZUZ.1.4210.227.2022.AK udzielającą TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków pozwolenia wodnoprawnego
09.03.2023 11:42 Obwieszczenie o upublicznieniu i konsultacjach ws. Aktualizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych
09.03.2023 11:25 WAG.6840.1.34.2022 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
16.02.2023 11:24 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór kandydatów do Złotoryjskiej Rady Seniorów III kadencji na okres od 15 marca 2023 r. do 15 marca 2027 r.
13.02.2023 15:20 K.2110.2.2023 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. oświaty
08.02.2023 15:01 WM.271.1.23.2023.MK1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i przepompownią na terenie miasta Złotoryja”
01.02.2023 15:13 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dochodów i wydatków
30.01.2023 11:03 ​WM.271.1.8.1.2023.MK1 Zaproszenie do składania ofert - dotyczy: zamówienia pn. „Wymiana lameli w separatorze przy ul. Garbarskiej”
30.01.2023 07:56 Ogłoszenie Burmistrz Miasta Złotoryja zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2023 r."
27.01.2023 13:05 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - lokal mieszkalny nr 2 o pow. 73,60m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 1,05 m² położony na II piętrze (III kondygnacja naziemna) w budynku nr 27 przy Rynek w Złotoryi
26.01.2023 15:15 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania dla TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych - infrastruktury elektroenergetycznej SN 20 kV i nN 0,4 kV na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rz. Kaczawy, w związku z realizacją inwestycji pn.: „ Modernizacja napowietrznej linii SN 20 kVL-716 na odcinku od słupa 22/L-716 do słupa 65/L-716 w Złotoryi”
25.01.2023 11:31 WM.271.1.13.2023.MJ Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn: "Usługi transportowe i budowlane koparko- ładowarką, samochodem ciężarowym samowyładowczym pow. 5 do 10 t"
20.01.2023 12:21 WAG.6840.2.2.2022 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
19.01.2023 14:42 WM.271.1.10.2023.MK1 Zaproszenie do składania ofert Dotyczy zamówienia pn. „Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Szczęśliwej i ul. Mieszka I”
18.01.2023 15:06 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania dla spółki: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące wzdłuż koryta rzeki Kaczawy w km 51+459 51+419 (dz. nr 6/3, obręb 2 Złotoryja, gm. Złotoryja) linii energetycznej w rurze ochronnej oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

1 2 3 4 5 6 następna