Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.03.2019 16:05 K.2110.2.2019 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. urządzania terenów zieleni miejskiej w Wydziale Mienia w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
15.03.2019 14:19 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób spełniających warunki do nabycia gruntu rolnego określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
11.03.2019 22:54 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.03.2019 22:52 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
07.03.2019 15:58 WAG.7011.4.2019 Zestawienie ofert cenowych - Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Wiejskiej i Miodowej”
28.02.2019 09:40 Obwieszczenie w sprawie likwidacji urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych, wykonanie urządzeń wodnych tj. mostu drogowego w km 46+700 rzeki Kaczawy, przepustu zintegrowanego zabudowującego ciek Szreniawa, przepustów, wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, rowów przydrożnych oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ww. wylotami do wód płynących i rowów oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa obejścia m. Złotoryja etapami. Etap I, odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 2160 D w formule „Zaprojektuj i wybuduj""
21.02.2019 20:54 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
20.02.2019 14:31 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
20.02.2019 13:34 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
20.02.2019 10:15 WAG.7011.4.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Wiejskiej i Miodowej"
14.02.2019 08:01 WAG.7031.1.2019 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Bukowej – etap I kanalizacja deszczowa”
13.02.2019 15:41 WFZ.271.2.2019 Zaproszenie do składania ofert imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na zadanie „Wycinka drzew, krzewów, samosiejek, wywrotów, wiatrołomów na działce nr 2 obręb 2 miasta Złotoryja”
12.02.2019 14:36 Ogłoszenie o unieważnieniu I ograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które miały się odbyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi
08.02.2019 11:16 WAG.7013.1.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. „Budowa ossuarium”
08.02.2019 09:41 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. inwestycji
04.02.2019 12:18 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
04.02.2019 12:13 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
04.02.2019 10:55 Konsultacje społeczne projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2019 r."
01.02.2019 11:30 WAG.7011.4.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa parkingu przy ul. Letniej"
30.01.2019 21:25 WM.6220.1.1.7.2018 Zawiadomienie o umorzeniu postępowania

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna