Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2020 09:15 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi
28.01.2020 14:15 Nabór kandydatów na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
23.01.2020 12:08 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
23.01.2020 12:07 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 8 i 2 miasta Złotoryi, ograniczonego ulicami Jerzmanicką, Wojska Polskiego, Bolesława Krzywoustego i Lubelską
22.01.2020 21:08 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
22.01.2020 21:02 Ogłoszenie o naborze pracownika na umowę o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku Referenta ds. oświaty
17.01.2020 21:34 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczniów dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
17.01.2020 20:16 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.01.2020 20:10 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
09.01.2020 14:30 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.12.2019 11:31 WAG.6821.1.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2020 r.
16.12.2019 14:18 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. U. Z 2019 r. Poz. 1843 z późn. Zm.) - "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie gromadzonych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r."
12.12.2019 10:51 WM.271.2.4.2019.KZ Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja”
12.12.2019 10:44 WM.271.2.5.2019.KZ Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja"
12.12.2019 10:18 WAG.7011.16.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. dostawy wyposażenia do lokalu mieszkalnego dla zadania pn. "Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Złotoryi z przeznaczeniem dla repatriantów"
10.12.2019 10:51 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania dla Hansa-Flex Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego
10.12.2019 10:48 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla strefy w województwie dolnośląskim, w którym w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
06.12.2019 08:30 WFZ.271.13.2019 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. "Modernizacja i przebudowa ścieżek leśnych oraz pomostu na drogę rowerową w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja"
06.11.2019 13:48 WAG.7031.3.2019 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej – etap II"
05.11.2019 07:27 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019 roku o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna