Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2019 21:20 Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie
29.01.2019 15:31 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
21.01.2019 12:22 WM.6220.1.1.6.2018 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania opinii
18.01.2019 14:20 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w centrum Złotoryi
18.01.2019 14:18 Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi
18.01.2019 14:11 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi
16.01.2019 15:43 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz ststystycznej liczbie uczniów
14.01.2019 14:30 K.2110.1.2019 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. INWESTYCJI w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
10.01.2019 11:14 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
02.01.2019 20:50 Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że opracowywane są listy osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych na 2019 r., które zostaną sporządzone do końca I kwartału 2019 r.
19.12.2018 21:36 WM.6220.1.1.5.2018.EG Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez pełnomocnika spółki Valmet Automotive EV Sp. z o. o., ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, dnia 18.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego Valmet Automotive EV Sp. z o. o. i uruchomienie produkcji baterii litowo-jonowych przy ul. B. Krzywoustego na działce o numerze ewidencyjnym 92/14 obr. 7 Złotoryja (w LSSE Podstrefa Złotoryja)
17.12.2018 08:02 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
14.12.2018 14:10 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
14.12.2018 14:05 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
13.12.2018 11:08 Zamówienie na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.
12.12.2018 14:28 WAG.7013.12.2018 Zestawienie ofert cenowych - Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. „Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Złotoryi”
10.12.2018 14:38 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
04.12.2018 11:14 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób spełniających warunki do nabycia gruntu rolnego określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
03.12.2018 15:14 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową lokalu mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Sportowej 1 w Złotoryi
30.11.2018 11:28 Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie: wydania dla: Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych, wykonanie urządzeń wodnych tj. mostu drogowego w km 46+700 rzeki Kaczawy, przepustu zintegrowanego zabudowującego ciek Szreniawa, przepustów, wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, rowów przydrożnych oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ww. wylotami do wód płynących i rowów oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa obejścia m. Złotoryja etapami. Etap I, odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 2160 D w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna