Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2019 11:26 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
22.10.2019 12:38 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową części wspólnych nieruchomości przy ul. Sportowej 1 w Złotoryi
17.10.2019 14:49 WAG.7011.21.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pl. Lotników Polskich”
17.10.2019 13:11 WAG.6641.25.1.2019 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na pracę geodezyjno – kartograficzną, polegającą na podziale geodezyjnym działki (w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami) – działka nr 133/9 obr. 0001 Złotoryja – podział na 3 działki
15.10.2019 16:36 K.2110.7.2019 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Remontów w Wydziale Mienia w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
15.10.2019 15:14 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
11.10.2019 14:07 WAG.7013.6.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328"
08.10.2019 14:44 Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - "Promocja projektu" realizowanego w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych"
07.10.2019 14:45 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
07.10.2019 14:36 WM.271.1.4.1.2019.MK Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Przebudowy kamiennych schodów wachlarzowych, zlokalizowanych przy pl. Lotników Polskich w Złotoryi – dz. nr 6 obr. 3"
07.10.2019 12:40 BSI.7013.2.2019 Zaproszenie do składania ofert "Rozbudowy monitoringu Miasta Złotoryi – 2019r."
04.10.2019 14:24 WAG.7011.16.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych dla zadania pn. „Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Złotoryi z przeznaczeniem dla repatriantów”
02.10.2019 19:22 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
01.10.2019 20:31 Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych dla zadania pn. „Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Złotoryi z przeznaczeniem dla repatriantów
01.10.2019 15:54 Ogłoszenie o o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok
30.09.2019 13:44 WAG.7013.5.2019 Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Rozbudowa cmentarza", poprzez utwardzenie alejek cmentarza komunalnego
27.09.2019 10:01 WAG.7011.20.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem pl. Sprzymierzeńców"
26.09.2019 08:18 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
24.09.2019 16:38 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.09.2019 10:31 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Skretarz Miasta Złotoryja

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna