Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2019 10:51 WM.271.2.4.2019.KZ Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja”
12.12.2019 10:44 WM.271.2.5.2019.KZ Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja"
12.12.2019 10:18 WAG.7011.16.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. dostawy wyposażenia do lokalu mieszkalnego dla zadania pn. "Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Złotoryi z przeznaczeniem dla repatriantów"
10.12.2019 10:51 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania dla Hansa-Flex Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego
10.12.2019 10:48 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla strefy w województwie dolnośląskim, w którym w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
06.12.2019 08:30 WFZ.271.13.2019 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. "Modernizacja i przebudowa ścieżek leśnych oraz pomostu na drogę rowerową w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja"
06.11.2019 13:48 WAG.7031.3.2019 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej – etap II"
05.11.2019 07:27 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019 roku o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie
31.10.2019 11:26 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
22.10.2019 12:38 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową części wspólnych nieruchomości przy ul. Sportowej 1 w Złotoryi
17.10.2019 14:49 WAG.7011.21.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pl. Lotników Polskich”
17.10.2019 13:11 WAG.6641.25.1.2019 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na pracę geodezyjno – kartograficzną, polegającą na podziale geodezyjnym działki (w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami) – działka nr 133/9 obr. 0001 Złotoryja – podział na 3 działki
15.10.2019 16:36 K.2110.7.2019 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Remontów w Wydziale Mienia w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
15.10.2019 15:14 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
11.10.2019 14:07 WAG.7013.6.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328"
08.10.2019 14:44 Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - "Promocja projektu" realizowanego w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych"
07.10.2019 14:45 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
07.10.2019 14:36 WM.271.1.4.1.2019.MK Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Przebudowy kamiennych schodów wachlarzowych, zlokalizowanych przy pl. Lotników Polskich w Złotoryi – dz. nr 6 obr. 3"
07.10.2019 12:40 BSI.7013.2.2019 Zaproszenie do składania ofert "Rozbudowy monitoringu Miasta Złotoryi – 2019r."
04.10.2019 14:24 WAG.7011.16.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych dla zadania pn. „Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Złotoryi z przeznaczeniem dla repatriantów”

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna