Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2014 12:27 projekt uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja
19.12.2014 12:26 projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi
19.12.2014 12:25 projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych
19.12.2014 12:25 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
19.12.2014 12:24 projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja
19.12.2014 12:23 projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 r.
19.12.2014 12:19 projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015
19.12.2014 12:18 projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
19.12.2014 12:17 projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi
19.12.2014 12:15 projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej na terenie miasta Złotoryja
26.06.2014 09:03 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
26.06.2014 09:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
26.06.2014 09:02 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejska Złotoryja
26.06.2014 08:59 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2013
26.06.2014 08:59 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok 2013
26.06.2014 08:57 Projekt uchwały w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja
24.04.2014 11:34 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/55/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999r. zmienioną uchwałą Nr XVI/105/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2004r., uchwałą Nr
24.04.2014 11:33 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
24.04.2014 11:32 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
24.04.2014 11:31 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

1 2 następna