Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2017 10:54 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2017.
23.12.2016 11:28 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.196.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2017 r.
23.12.2016 11:21 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.195.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RPK Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi
23.12.2016 11:18 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.194.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXII.185.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja
23.12.2016 11:08 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.193.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r.
23.12.2016 11:06 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.192.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
23.12.2016 10:55 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.191.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi
23.12.2016 10:48 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.190.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego
23.12.2016 10:04 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.189.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
23.12.2016 09:45 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.188.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok
23.12.2016 09:35 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.187.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017
23.12.2016 09:21 UCHWAŁA NR 0007.XXIII.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
01.12.2016 12:48 UCHWAŁA NR 0007.XXII.185.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja
01.12.2016 12:42 UCHWAŁA NR 0007.XXII.184.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
01.12.2016 12:32 UCHWAŁA NR 0007.XXII.183.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
01.12.2016 12:30 UCHWAŁA NR 0007.XXII.182.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., zmieniającej uchwałę Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja
01.12.2016 12:17 UCHWAŁA NR 0007.XXII.181.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Gminy Miejskiej Złotoryja
01.12.2016 11:54 UCHWAŁA NR 0007.XXII.180.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
01.12.2016 11:37 UCHWAŁA NR 0007.XXII.179.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
01.12.2016 11:34 UCHWAŁA NR 0007.XXII.178.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok

1 2 3 4 5 następna