Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2019 08:40 UCHWAŁA NR 0007.VIII.62.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
10.06.2019 08:38 UCHWAŁA NR 0007.VII.61.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.
10.06.2019 08:17 UCHWAŁA NR 0007.VIII.60.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXVIII.231.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne...
10.06.2019 08:15 UCHWAŁA NR 0007.VIII.59.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
10.06.2019 08:10 UCHWAŁA NR 0007.VIII.58.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
10.06.2019 08:06 UCHWAŁA NR 0007.VIII.57.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania...
10.06.2019 08:05 UCHWAŁA NR 0007.VIII.56.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
10.06.2019 08:03 UCHWAŁA NR 0007.VIII.55.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
10.06.2019 08:00 UCHWAŁA NR 0007.VIII.54.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
26.04.2019 10:47 UCHWAŁA NR 0007.VII.53.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.X.72.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
26.04.2019 10:46 UCHWAŁA NR 0007.VII.52.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/2019 na bezczynność Burmistrza Miasta Złotoryja.
26.04.2019 10:45 UCHWAŁA NR 0007.VII.51.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
26.04.2019 10:42 UCHWAŁA NR 0007.VII.50.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RPK Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
26.04.2019 10:40 UCHWAŁA NR 0007.VII.49.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
26.04.2019 10:37 UCHWAŁA NR 0007.VII.48.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
02.04.2019 10:43 UCHWAŁA NR 0007.VI.47.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlaneprzy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
02.04.2019 10:42 UCHWAŁA NR 0007.VI.46.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości.
02.04.2019 10:40 UCHWAŁA NR 0007.VI.45.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
02.04.2019 10:38 UCHWAŁA NR 0007.VI.44.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi.
02.04.2019 10:36 UCHWAŁA NR 0007.VI.43.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Złotoryi przy ul. Legnickiej 44 z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu.

1 2 3 następna