Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2021 10:08 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.232.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie
01.03.2021 10:08 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.233.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja
01.03.2021 10:06 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.231.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
01.03.2021 10:05 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.230.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
01.03.2021 10:04 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.229.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2021
01.03.2021 10:02 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.228.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia między Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Miejską Chojnów w zakresie realizacji zadania z pomocy społecznej
01.03.2021 09:55 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.227.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.VII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi, zmienionej Uchwałą nr 0007.XXXVIII.318.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi
01.03.2021 09:54 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.226.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania z szaletu miejskiego przy ul. Kościuszki w Złotoryi oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja do ustalania wysokości opłat obowiązujących w szalecie miejskim przy ul. Kościuszki w Złotoryi
01.03.2021 09:20 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.225.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji
01.03.2021 09:18 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.224.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja, a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwanym Planem działań ZIT AJ
01.03.2021 09:16 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.223.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
01.03.2021 09:15 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.222.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
01.03.2021 08:55 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.221.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2021 rok
29.01.2021 09:10 UCHWAŁA NR 0007.XXVI.220.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
29.01.2021 09:08 UCHWAŁA NR 0007.XXVI.219.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości
19.01.2021 10:31 UCHWAŁA NR 0007.XXV.218.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
19.01.2021 10:28 UCHWAŁA NR 0007.XXV.217.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych
19.01.2021 10:27 UCHWAŁA NR 0007.XXV.216.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2021
19.01.2021 10:24 UCHWAŁA NR 0007.XXV.215.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Złotoryja zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej zlokalizowanej poza obrębem miasta Złotoryja
19.01.2021 10:22 UCHWAŁA NR 0007.XXV.214.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Złotoryja zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania pn. „Utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d. DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3,090 km

1 2 następna