Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2022 11:09 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.334.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uznania skargi za niezasadną
10.01.2022 11:08 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.333.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uznania wniosku za zasługującego na uwzględnienie
10.01.2022 11:06 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.332.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uznania zażalenia za zasługującą na uwzględnienie
10.01.2022 11:03 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.331.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
10.01.2022 11:02 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.330.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Miejską Złotoryja do realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości: Wojcieszyn, Nową Wieś Grodziską i Grodziec” w porozumieniu z Gminą Złotoryja, Gminą Zagrodno oraz Gminą Pielgrzymka.
10.01.2022 10:57 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.329.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
10.01.2022 10:55 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.328.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
10.01.2022 10:52 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.326.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi na rok 2022.
10.01.2022 10:52 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.327.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XLII.248.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania Złotoryjskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
10.01.2022 10:50 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.325.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Złotoryi na 2022 r.
10.01.2022 10:49 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.324.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja
10.01.2022 10:47 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.323.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2021 rok
10.01.2022 10:44 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.321.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
10.01.2022 10:44 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.322.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2022
21.12.2021 14:24 UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.320.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”
21.12.2021 14:19 UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.319.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 225/8 w obrębie 2 Miasta Złotoryja, zabudowanej garażem przez dotychczasowego dzierżawcę
21.12.2021 14:17 UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.318.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 225/7 w obrębie 2 Miasta Złotoryja, zabudowanej garażem przez dotychczasowego dzierżawcę
21.12.2021 14:14 UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.317.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
21.12.2021 14:13 UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.316.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 podjętej Uchwałą Nr 0007.XXVI.220.2021 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 28 stycznia 2021 r.
21.12.2021 14:12 UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.315.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 202

1 2 3 4 5 6 następna